ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow together*, -grow together-

grow together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow together (phrv.) ปลูกไว้ใกล้กัน See also: ปลูกเอาไว้ที่เดียวกัน
grow together (phrv.) ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
grow together (phrv.) พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น Ops. grow apart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From watching you all last semester grow together.จากการเห็นพวกคุณร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในเทอมก่อน
I mean, Finn and I-- we can grow together.ฉันหมายถึงฉันกับฟินน์เราสามารถไปด้วยกันได้

grow together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相和す[あいわす, aiwasu] (v5s) (See 相和する) to grow together; to join together (in doing something)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow together
Back to top