ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow into*, -grow into-

grow into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow into (phrv.) เจริญเติบโตมากขึ้น See also: ใหญ่โตมากขึ้น, เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น Syn. grow from, grow out of
grow into (phrv.) โตเกินกว่าจะใส่เสื้อผ้าได้
grow into (phrv.) โตขึ้น See also: ใหญ่ขึ้น
grow into (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're gonna grow into a great predator.นายจะโตขึ้นเป็นนายพราน.
And I'll bet you grow into these by the time I get back.และพ่อหวังว่าลูกจะใส่รองเท้านี้ได้ เมื่อพ่อกลับมา
Within a week, it's making stem cells, which then grow into the person of your choice.ภายใน 1 สัปดาห์ มันจะสร้าง สเตมเซลล์ ซึ่งจะเตบโต ในรูปแบบที่คุณเลือก
Tell me we'll never grow into one of those insane couples that just lives to make each other crazy.บอกผมทีว่าต่อไปเราจะไม่กลายเป็นคู่รักเพี้ยนๆ\ ที่ทำเรื่องบ้าๆ ใส่กัน
You should grow into a righteous young manเจ้าจะต้องเติบโตเป็นผู้ผดุงความยุติธรรม
You just have to grow into it.แต่คงต้อง... . ใช้เวลาเติบโตหน่อยนะ
She's young, but she's got spirit and will grow into a strong Tyto.นางยังเด็ก แต่สปิริตแรงกล้า... ...และจะเติบโตเป็นไทโทที่แข็งแกร่ง
Now, the seed that we plant in this man's mind will grow into an idea.ตอนนี้เมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกไว้ในใจของผู้ชายคนนี้จะเติบโตเป็นความคิดที่
I have watched that kind, caring boy grow into a fine, outstanding, great man.ฉันได้แต่มองดูความใจดีนั้น เด็กผู้ชายที่ฉันใส่ใจ เติบโตขึ้นเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟ็ค
You stay the same, and I will grow into a better person alone.คุณอยู่เหมือนเดิม ส่วนฉันจะเป็นคนใหม่
She'll grow into her looks."เดี๋ยวลูกก็โตเป็นสาว"
I've watched you grow into a man.แม่ได้เห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่

grow into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
ค่อย ๆ เรียนรู้[v. exp.] (khǿi-khǿi r) EN: grow into FR: devenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow into
Back to top