ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow from*, -grow from-

grow from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow from (phrv.) ปลูกจาก See also: เติบโตจาก Syn. grow into, grow out of
grow from (phrv.) พัฒนาจาก See also: เป็นผลมาจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll grow from this experience.คุณจะเติบโตขึ้นจากประสบการณ์
Well, that one there was a little one, but they can grow from 20 to 25 feet long, weigh up to two tonne.ที่เห็นอยู่นั้นยังไม่ใช่ตัวโตเต็มวัย ขนาดโตเต็มวัยของมัน มีความยาวประมาณ 20 - 25 ฟุต
♪ Trees grow from Republican sod ♪ต้นไม้โตจากผิวดิน ของรีพับลิกัน

grow from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèng, ㄖㄥˋ, 芿] weeds that regrow from cut-down roots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow from
Back to top