ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow dark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow dark*, -grow dark-

grow dark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow dark (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. become dark, overcloud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow dark
Back to top