ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow apart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow apart*, -grow apart-

grow apart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow apart (phrv.) เติบโตกันไปคนละทาง Ops. grow together
grow apart (phrv.) แยกทางกัน See also: สวนทางกัน Ops. grow together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were probably gonna grow apart in college anyway,เราควรจะแยกย้ายกันไปอยู่คนละที่
Sometimes you grow apart when you get older.บางที่เมื่อเธอโตและแก่ขึ้น
I've watched the two of you grow apart.ผมได้เห็น คุณ 2 คนแยกจากกัน
Look, Chris, if I don't do something about this, we're gonna grow apart.ฟังนะ คริส ถ้าฉันเฉยเมยกับเรื่องนี้ เรื่องมันจะไปกันใหญ่ ฉันกำลังมีเด็กอยู่ในท้องนะ
You'll grow apart.คุณต้องข้ามส่วนนี้ไปนะ
Some families grow, while others grow apart.บางครอบครัวเติบโตขึ้น ขณะที่บางครอบครัวก็แยกทางกัน
Maybe it okay if we grow apart.บางทีก็โอเคที่เราจะแยกกัน
Because when friends live apart, they sometimes grow apart, too.เพราะเมื่อเพื่อนๆ อยู่ห่างออกไป บางทีพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกัน
Others just grow apart.บางคู่ก็เริ่มห่างเหินกัน
Sometimes, you know, you grow apart.บางครั้ง,นายก็รู้ว่า นายต้องมีส่วนที่เติบโตขึ้น
People grow apart, Shannon. That's life.ผู้คนก็โตขึ้น,แชนน่อน นั้นหละชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow apart
Back to top