ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ground line

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ground line*, -ground line-

ground line ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースライン[, a-surain] (n) {comp} ground line; earth line

ground line ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สายดิน[n.] (sāidin) EN: ground connection ; ground line ; earth wire ; ground wire FR: prise de terre [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ground line
Back to top