ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greyish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greyish*, -greyish-

greyish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利休鼠[りきゅうねずみ, rikyuunezumi] (n) grayish dark green; greyish dark green
半白;斑白;頒白[はんぱく, hanpaku] (n) (1) grayish color; greyish colour; (2) grizzled hair
灰白色[かいはくしょく, kaihakushoku] (n) grayish white; greyish white
灰青色[はいせいしょく, haiseishoku] (n) grayish blue; greyish blue
納戸色[なんどいろ, nandoiro] (n) grayish blue; greyish blue

greyish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกเลา [adj.] (døk lao) EN: grayish ; greyish ; silvery FR:
สีดอกเลา [adj.] (sī døk lao) EN: grayish ; greyish FR:
เทา[adj.] (thao) EN: grey ; gray (Am.) ; greyish FR: gris ; grisâtre

greyish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gräulich {adj}grayish [Am.]; greyish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greyish
Back to top