ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greatest common divisor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greatest common divisor*, -greatest common divisor-

greatest common divisor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greatest common divisor (n.) ตัวหารร่วมมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

greatest common divisor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
最大公約数[さいだいこうやくすう, saidaikouyakusuu] (n) {math} greatest common divisor; GCD

greatest common divisor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)[n.] (tūahānruamm) EN: greatest common divisor (GCD) ; highest common factor (HCF) FR: plus grand commun diviseur [m] ; PGCD [m] (abrév.)
ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก)[abv.] (Hø.Rø.Mø. () EN: G.C.D (greatest common divisor). ; H.C.F. (highest common factor) FR:

greatest common divisor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greatest common divisor
Back to top