ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grade up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grade up*, -grade up-

grade up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grade up (phrv.) ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท) Ops. grade down
grade up (phrv.) ปรับปรุงคุณภาพของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I mean, maybe I can bring your grade up.งั้น ฉันว่า บางทีฉันอาจจะทำให้เกรดนายขยับขึ้นก็ได้นะ
I promise I'll bring my grade up.ผมสัญญาว่าจะทำให้เกรดดีขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grade up
Back to top