ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grade down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grade down*, -grade down-

grade down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grade down (phrv.) ลดลง (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท) Ops. grade up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just--I don't want to bring your grade down.ฉันแค่ - -ฉันไม่อยากฉุดเกรดเธอน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grade down
Back to top