ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good enough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good enough*, -good enough-

good enough ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
good enough for (idm.) ดีพอสำหรับ See also: เพียงพอสำหรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
I guess that's good enoughฉันคิดว่านั่นมันดีพอแล้ว
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
Your article is not good enoughบทความของคุณไม่ดีพอ

good enough ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.

good enough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly

good enough ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good enough
Back to top