ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good and bad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good and bad*, -good and bad-

good and bad ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี

good and bad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉凶[jí xiōng, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 吉凶] good and bad luck (in astrology)

good and bad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance)
功罪[こうざい, kouzai] (n) both good and bad; merits and demerits
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares

good and bad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action ; good and bad volition FR: acte [m] ; action [f]
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good and bad
Back to top