ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gold or silver ornaments

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gold or silver ornaments*, -gold or silver ornaments-

gold or silver ornaments ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: jewellery ; gold or silver ornaments FR: joaillerie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gold or silver ornaments
Back to top