ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go up in price

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go up in price*, -go up in price-

go up in price ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices FR: augmenter le prix
แพงขึ้น[v. exp.] (phaēng kheu) EN: go up in price ; become more expensive FR: enchérir ; renchérir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go up in price
Back to top