ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go to far

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go to far*, -go to far-

go to far ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถลำตัว[v.] (thalamtūa) EN: blunder ; strip off the right track ; go to far ; move a wrong way ; take a wrong step FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go to far
Back to top