ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go round*, -go round-

go round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go round (phrv.) ไปทางลัด Syn. go around
go round (phrv.) แพร่กระจาย (ข่าว, โรคฯลฯ) Syn. go about
go round (phrv.) หมุน
go round (phrv.) ตระเวนไปทั่ว Syn. go about
go round (phrv.) เห็นว่าอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผย Syn. ask out
go round (phrv.) แบ่ง See also: แบ่งปัน
go round (phrv.) ดูรอบๆ See also: เยี่ยมชมรอบๆ, เยี่ยมชมทั่วๆ Syn. show around
go round (phrv.) ตอกย้ำ
go round (phrv.) ส่งออกไป See also: ส่งเวียนไป
go round (phrv.) โอบรอบ See also: ล้อมรอบ Syn. go around
go round (phrv.) ตระเวนไปรอบๆ See also: แล่นไปรอบๆ Syn. get about
go round (phrv.) แพร่กระจาย See also: แพร่ไปทั่ว Syn. go about
go round (phrv.) สำรวจไปรอบๆ
go round (phrv.) ตอกย้ำ See also: คิดซ้ำซาก, คิดวนเวียนอยู่ในสมอง
go round (phrv.) แจกจ่าย (ในกลุ่มหรือหมู่) Syn. send around, send round, take round
go round the bend (idm.) หัวเสีย (คำไม่เป็นทางการ) See also: คลุ้มคลั่ง, รำคาญอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We go round city two times now, sir.{\cHFFFFFF}เราจะไปเมืองรอบสองครั้งในขณะนี้ครับ
♪ And what makes my head go round and round♪และสิ่งที่ทำให้หัวของฉันไปรอบและรอบ
Down and down and down I go Round and round and round I goร่วงลงมา ร่วงลง และ ลงมา แล้วฉันก็ไป
Fernand, go round the back.Fernand อ้อมไปด้านหลัง
'Take Pete's car, go round Mum's, 'go in, deal with Philip.''เอารถพีท ไปหาแม่' 'เข้าไปจัดการฟิลิป'
Slowly, wheels go round and roundวงล้องหมุนไปอย่างช้าๆ
You boys go round up the herd.พวกลูกไปดูวัวพวกนั้น .. ไป
You mean I don't go round smashing things up and acting like a dick?คือกันดูไม่ใช่พวกทำตัว กวนส้นไปเรื่อยใฃ่มั้ย
All right, we go round up the genuine articles, bring 'em here for the spell.ตกลง พวกเราออก ค้นหาส่วนผสม พาพวกนั้นมานี่ สำหรับเวทยมนต์
# # Fat-bottomed girls, you make the rockin' world go round ## คุณเข้ามาเปลี่ยนโลกของผม # # เฮ่ #
# Fat-bottomed girls, you make the rockin' world go round ## ใช่เลย สาวๆบั้นท้ายสะบึม#
# Rockin' world go round ## ติดเครื่องรถคุณเลย #

go round ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zā, ㄗㄚ, 匝] go round

go round ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回り込む[まわりこむ, mawarikomu] (v5m) to go round and cut in; to take a roundabout path

go round ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
วกไปวนมา ; วกไปวกมา[v. exp.] (wok pai won) EN: hang about/around ; walk about/around ; go round in a circle ; circle ; beat about the bush ; turn this way and that ; meander FR: tourner en rond ; tourner comme un ours en cage
วกวน[v.] (wokwon) EN: wind ; meander ; go round ; circle ; beat about the bush ; go around in circles FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go round
Back to top