ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go over*, -go over-

go over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go over (phrv.) ล้มลงมา See also: ถล่มลงมา
go over (phrv.) หล่น See also: พลิก
go over (phrv.) เยี่ยม See also: เเวะไปหา, แวะเยี่ยม Syn. bring over
go over (phrv.) ได้รับการยอมรับ See also: เป็นที่ยอมรับ Syn. come across
go over (phrv.) วิ่งข้าม See also: เคลื่อนข้าม Syn. go above, come over
go over (phrv.) ตรวจตรา See also: สำรวจ, ตรวจอย่างละเอียด Syn. go through, look over, run over
go over (phrv.) ตรวจสอบความถูกต้อง Syn. go through, look over
go over (phrv.) ทำความสะอาด See also: ซ่อมแซม
go over (phrv.) ทำซ้ำ See also: ทำ(บางอย่าง)ทับ
go over (phrv.) สอนหรือฝึกทำ(บางสิ่ง)ซ้ำ
go over (phrv.) คิด See also: พิจารณา, ทบทวน Syn. look over
go over (phrv.) เกินกว่า See also: เกินขอบเขต
go over the top (idm.) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ) See also: กล้าเกินไป
go over the wall (idm.) หนีจากคุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลบหนีออกจากเรือนจำ
go over to (phrv.) ข้ามไปยัง Syn. go across to
go over to (phrv.) เข้าไปหา Syn. go across to
go over to (phrv.) (วิทยุ)ส่งกระจายเสียงไปยัง(คนหรือสถานที่) See also: ออกอากาศไปยัง
go over to (phrv.) เปลี่ยนไปเลือก
go over to (phrv.) ย้ายไปเข้าข้าง See also: เปลี่ยนไปจงรักภักดีกับ, ย้ายพรรคไปอยู่กับ Syn. bring round, go across to
go overboard (phrv.) ตกจากเรือ Syn. fall overboard
go overboard (phrv.) เสียสติ (คำไม่เป็นทางการ) See also: บ้า
go overboard about (phrv.) แสดงความกระตือรือร้นอย่างมากกับ Syn. go overboard for
go overboard for (phrv.) แสดงความกระตือรือร้นอย่างมากกับ Syn. go overboard about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, Frank, we must go over these estimates.- มาเถอะเเฟรงค์เราต้องไปสะสางงานแล้ว
I have to go over the place with Frank, just to make sure that he hasn't lost any of it.ผมต้องไปกับแฟรงค์ คอยคุมไม่ให้เขาทําเงินหล่นหาย
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง
I'd like to go over something, if you gentlemen don't mind.ผมอยากจะไปกว่าสิ่งที่ถ้าคุณสุภาพบุรุษไม่ทราบ
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ...
I don't want to go over it any more.ฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้อีกแล้ว
All right, Preston, I want you to go over there and get that hose ready, alright?โอเค เพรสตัน ผมต้องการให้คุณไป ที่นั่นและได้รับท่อที่พร้อม ครับ
It says, if I want to save Dan's life, I have to go over there by myself.มันเขียนว่า ถ้าห่วงชีวิตแดน ฉันต้องไปคนเดียว
He wants you to go over there so he can beat the piss out of you and then take you to the cops.เขาต้องการให้นายข้ามไปในนั้น เขาจะซัดนายจนเยี่ยวราด แล้วเอานายส่งตำรวจ
Why don't you guys just go over there and look for some branches, okay?ทำไมพวกนายไม่ไปทางโน้น แล้วหากิ้งไม้มาโอเค?
Well, maybe we should go over the turns again?เราน่าจะลองซ้อมเข้าโค้งอีกทีนะ?
We'll go over it, line by line.เราจะแก้ไขมันทีละบรรทัดไปเลย

go over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
白洲梯子[しらすばしご, shirasubashigo] (n) (See 白洲・2) stairs at the front of a noh stage, which go over the white gravel separating the audience from the stage
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P)
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)

go over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; cross over ; jump over ; skip ; overcome FR: franchir ; surmonter
ข้ามหัว[v.] (khāmhūa) EN: be disrespectful ; go over someone's head ; go over the head of (s.o.) FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามรั้ว[v. exp.] (khām rūa) EN: cross a fence ; go over a fence FR:
ผ่านพ้น[v.] (phānphon) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross FR: dépasser ; franchir ; surmonter
แปรพักตร์[v.] (praēphak) EN: be disloyal ; go over to the other side ; be a turncoat ; be a renegade ; depart from FR: retourner sa veste (loc. fam.) ; tourner casaque ; passer à l'ennemi
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
ตรวจดู[v. exp.] (trūat dū) EN: inspect ; examine ; look over ; have a look at ; go over FR: scruter ; observer ; inspecter ; examiner
เว่อร์[v.] (woē) EN: exaggerate ; go overboard (in) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go over
Back to top