ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go down with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go down with*, -go down with-

go down with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go down with (phrv.) ลงไปพร้อมกับ See also: ลงไปข้างล่างกับ, ลงไปกับ Syn. come down, go down, go down to Ops. go up
go down with (phrv.) ได้รับการยอมรับ See also: ได้รับการอนุมัติจาก Syn. come across
go down with (phrv.) ป่วยด้วยโรค Syn. be down with, come down with
go down with (phrv.) จมลงพร้อมกับ Syn. go down, go down to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the fetus is going to be aborted, so let it go down with the ship.แต่ทารกในครรภ์เป็นไปได้ยกเลิกเพื่อให้มันลงไปกับเรือ
At least she'll go down with honor.อย่างน้อยมันก็จมลงอย่างมีศักดิ์ศรี
An admiral must go down with his ship!นายพลเรือต้องตายไปพร้อมกับยานของเขา!
Because if I go down, you're go down with me.เพราะถ้าฉันพัง เธอก็พังไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
He wants to bring you down, and we're all gonna go down with you.แล้วพวกเราก็จะโดนไปกับเธอด้วย
If you have to die, why should I go down with you?ทำไมข้าต้องไปกับเจ้า?
You can either help me and help yourself, or you're gonna go down with her, too.คุณจะช่วยฉันและช่วยตัวของคุณเอง หรือคุณจะล่มจมไปกับเธอ
These things only go down with a head shot.ไอ้ตัวห่าพวกนี้มันจะตายได้ ก็ต่อเมื่อยิงทะลุหัวมันเท่านั้น
There's gonna be dozens of officers on board, so I have to blow it up so a bunch of those bastards go down with it.มันอาจจะมีพวกนั้นเป็นโหล ดังนั้นฉันจะระเบิด พวกสารเลวนั้นได้หมดในครั้งเดียว
Figured that was my best chance not to go down with him.คิดว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่ผมจะไม่ตายไปพร้อมเขา
If something does go down with Tamara,ถ้าหากมีอะไร\ผิดพลาดเรื่อง ทามาร่า
Looks like a lot of rats didn't go down with the ship.ดูเหมือนว่าจำนวนมากของหนูไม่ได้ลงไปกับเรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go down with
Back to top