ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go back to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go back to*, -go back to-

go back to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go back to (phrv.) ย้อน (เวลา) กลับ Syn. carry back, go back
go back to (phrv.) กินเวลานาน Syn. date back to, go back
go back to (phrv.) กลับไปเริ่มต้นใหม่
go back to (phrv.) กลับไปยัง See also: กลับไป Syn. go back
go back to (phrv.) แทนที่ See also: เข้ามาแทน Syn. go back, go down to
go back to (phrv.) ย้อนกลับ (การสนทนา) ไป ยัง Syn. back to, get back to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's go back to workกลับไปทำงานกันเถอะ
See why I've got to go back to that place?เห็นไหมว่าทำไมฉันต้องกลับไปที่นั่น?
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน...
Before that, I think you have to go back to the Red Sea.ก่อนนั้นก็คงต้องย้อนกลับไปที่ทะเลแดง
Well, I'll go back to the states, but I'm not exactly sure what I'll do.อ๋อฉันกลับสหรัฐ, แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไร.
You should go back to your seat now. Right, Clarence?เธอกลับไปนั่งที่ได้แล้วละ ใช่มั้ย คลาเรนซ์
I'll go back to the passengers.ผมจะกลับไปดูผู้โดยสาร
To understand who he was, you have to go back to another time when the world was powered by the black fuel and the deserts sprouted great cities ofpipe and steel.เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใคร เราต้องย้อนไปในอดีตกาล ครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสีดำ... ...ทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยท่อ และเหล็ก
When you free them they will go back to work.พอคุณปล่อยตัว พวกเขาก็กลับไปทำงาน
He is now telling them to go back to their homes to lay down their arms.ตอนนี้เขากำลังบอกให้ พวกเขากลับบ้าน และวางอาวุธ
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น
Lady Ramica, please go back to your room.ท่านหญิงเรมิก้า กลับห้องของท่านเถอะ
Sarah... go back to your room... play with your toys and your costumes.ซาร่าห์... กลับไปที่ห้องของเจ้าเถอะ กลับไปเล่นกับตุ๊กตา แล้วก็เครื่องแต่งตัวของเจ้าซะ

go back to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute
原点に帰る;原点に返る[げんてんにかえる, gentennikaeru] (exp,v5r) to go back to the starting point
寝直す;寝なおす[ねなおす, nenaosu] (v5s) to go back to bed

go back to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอนต่อ[v. exp.] (nøn tø) EN: go back to sleep FR:
เริ่มใหม่[v. exp.] (roēm mai) EN: restart ; renew ; go back to the drawing board FR: recommencer
ทำงานต่อ[v. exp.] (tham ngān t) EN: continue working ; go on working ; keep on working ; go back to work FR: continuer de travailler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go back to
Back to top