ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go across

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go across*, -go across-

go across ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go across (phrv.) เป็นที่ยอมรับจาก See also: ได้รับการยอมรับจาก Syn. come across
go across (phrv.) ข้าม (ถนน, สายน้ำหรือสถานที่อื่นๆ) See also: ทอดข้าม (สะพาน) Syn. come across, get across
go across to (phrv.) ข้ามไปยัง Syn. get over to
go across to (phrv.) เปลี่ยน (ฝ่าย, ข้าง, ความคิด) ไปเข้าข้าง Syn. go over to
go across to (phrv.) หันไปทาง Syn. go over to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We go across here, we can get to the same place in 10 minutes.เราลัดไปตรงนี้ เราจะไปถึง ที่เดียวกันใน 10 นาที
I say we go across the field.ฉันว่าเราควรเดินลัดทุ่ง
All able-bodied men must leave the city, go across the river, set up a new line of defense.- คนที่มีแข้งขาต้องย้ายออกจากเมือง ข้ามแม่น้ำไป มีการตั้งแนวรับใหม่ ข่าวบอกมาแค่นี้
Yeah, that man lives in fear. I'll go across town...ใช่ นั่นพวกใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัว ฉันจะเข้าไปในเมือง
I'm gonna go across the state line, then I'll call 911 and I'll tell them where you and Charlie are and they'll come get you, I promise you.แล้วผมจะข้ามรัฐไป จากนั้นผมจะโทรหา 911 และบอกพวกเขาว่า คุณกับชาร์ลีอยู่ที่ไหน พวกเขาจะตามหาคุณ ผมสัญญา
I'm not gonna force you to go across the bridge before you're ready, okay?ได้ พ่อจะไม่บังคับให้ลูกข้ามสะพาน จนกว่าจะพร้อม
Because if you don't, I'm gonna go across town and join Rick Peterson.ถ้าคุณไม่ทำ ผมจะไปทั่วๆเมือง และไปทำงานกับริค ปีเตอร์สัน
Turn right and go across the hall.เลี้ยวขวา และข้ามไปยังห้องโถง
We're going to go across the floor.ซึ่งนั้นเป็นงานของฉัน -ดี ใช้พื้นที สาวๆ
We can still go across the Narrow Sea.เราข้ามช่องทะเลแคบไปด้วยกันก็ได้
We'll just go across Friendship Island.เราแค่ใช้เกาะแห่งมิตรภาพเพื่อข้ามไป
I want you to go across this ring... and knock that son of a bitch down.แต่ถ้าฉันต่อสู้ฉันต้องการให้คุณ ต่อสู้มากด้วย ฉันต้องการให้คุณไปทั่วแหวน วงนี้ และเคาะลูกหมาที่ลง

go across ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
山を越す[やまをこす, yamawokosu] (exp,v5s) (See 峠を越す) to surmount a difficulty; to go across a mountain
渡る(P);亘る;渉る;亙る[わたる, wataru] (v5r,vi) (1) (usu. 渡る or 渉る) to cross over; to go across; (2) (usu. 亘る or 亙る) (See にわたって) to extend; to cover; to range; to span; (P)
突っきる;突っ切る[つっきる, tsukkiru] (v5r,vt) to cross; to go across; to go through; to cut across
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P)

go across ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through FR: traverser ; passer ; franchir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go across
Back to top