ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glow with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glow with*, -glow with-

glow with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glow with (phrv.) ฉายแสงสีแดงออกมา See also: เปล่งลำแสงสีแดง
glow with (phrv.) เต็มไปด้วย (อารมณ์) Syn. kindle with, shine with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิ่มเอิบ (v.) glow with happiness Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, อิ่มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We all glow with invisible heat radiation, even in the dark.เราทุกเรืองแสงที่มีการแผ่รังสี ความร้อนที่มองไม่เห็นแม้ในที่มืด
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์
Your face aglow with surprise.แล้วสีหน้าคุณต้องเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
♪ The streets are aglow with the smell of apple pies ♪ถนนนั้นโชย ไปด้วยกลิ่นของแอปเปิ้ลพาย

glow with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction

glow with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: glow with happiness ; feel so happy ; look so happy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glow with
Back to top