ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glom*, -glom-

glom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glom onto (phrv.) ได้รับ (คำไม่เป็นทางการ)
glomerate (adj.) รวมกันเป็นกลุ่ม See also: จับกันเป็นก้อน
glomeration (adj.) การรวมกันเป็นกลุ่ม See also: การจับกันเป็นก้อน
glomerulus (n.) กลุ่มเส้นโลหิตฝอยที่ไต
glommed (sl.) ถูกจับ See also: โดนจับกุม
English-Thai: HOPE Dictionary
glomerateadj. ซึ่งเกาะกันแน่น,รวมกลุ่ม
glomerulen. ช่อดอกไม้ (cyme) ที่เป็นกลุ่มทรงกลม
glomerulusn. กลุ่มเส้นโลหิตฝอย., See also: glomerular adj. -pl. glomeruli
English-Thai: Nontri Dictionary
glomerate(adj) รวมกัน,เกาะกันแน่น,จับเป็นก้อน,รวมกลุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glomerateเป็นกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glomeruleช่อกระจุกกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
glomerulusโกลเมอรูลัส, กลุ่มหลอดเลือดฝอยอยู่ในโพรงของโบว์แมนส์แคปซูล ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุทุมพร (n.) Ficus glomerate

glom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
砾岩[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ, 砾岩 / 礫岩] conglomerate (geol.)

glom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグロメ[, agurome] (n) (abbr) agglomeration
コングロマーチャント[, konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P)
コングロマリット[, konguromaritto] (n) conglomerate
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination
塊村[かいそん, kaison] (n) agglomerated village
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies
礫岩[れきがん, rekigan] (n) conglomerate stone
糸球体;糸毬体[しきゅうたい, shikyuutai] (n) glomerulus
糸球体嚢[しきゅうたいのう, shikyuutainou] (n) (obsc) (See ボーマン嚢) glomerular capsule
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P)
複合企業[ふくごうきぎょう, fukugoukigyou] (n,adj-no) conglomerate; group of companies run as a single organization
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster
集村[しゅうそん, shuuson] (n) (See 散村) agglomerated rural settlement
頸動脈小体;頚動脈小体[けいどうみゃくしょうたい, keidoumyakushoutai] (n) carotid body; carotid glomus

glom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
หินแอกโกเมอเรต[n. exp.] (hin aēkkōmo) EN: agglomerate FR: agglomérat [m]
กะบังลม ; [กระบังลม][n.] (kabanglom ;) EN: diaphragm FR: diaphragme [m]
กะบังลม ; [กระบังลม][n.] (kabanglom) EN: FR: torse [m]
กลุ่มบริษัท[n. exp.] (klum børisa) EN: group of companies ; conglomerate ; group FR: ensemble de sociétés [m] ; groupe industriel [m] ; conglomérat [m] ; groupe [m]
กลุ่มบริษัทพลังงาน[n. exp.] (klum børisa) EN: energy conglomerate FR:
กระสุนพระอินทร์[n.] (krasunphra-) EN: Glomerida FR:
กรุงเทพมหานคร (กทม.)[n. prop.] (Krungthēp M) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok ; Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ; City Hall FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; communauté urbaine de Bangkok [f] ; Bangkok
ลิงลม[n.] (linglom) EN: Slow Loris ; Nycticebus coucang FR: loris [m] ; Nycticebus coucang
ลิงลมใต้[n. exp.] (linglom tāi) EN: Sunda slow loris ; Southern loris ; Nycticebus coucang FR: Nycticebus coucang
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sullied ; sombre ; glomy ; sad ; clouded FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste ; souillé ; sali
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; large town ; municipality FR: cité [f] ; métropole [f] ; grande ville [f] ; agglomération [f]
นอกเมือง[adj.] (nøk meūang) EN: suburban ; out of town FR: suburbain ; de banlieue ; hors agglomération
โปร่งลม[adj.] (prōnglom) EN: airy ; well-ventilated ; open ; spacious FR:
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group ; form a coalition ; gather ; coalesce FR: agglomérer ; s'assembler
รวงผึ้ง[n.] (rūangpheung) EN: Yellow star ; Schoutenia glomerata FR: Schoutenia glomerata
สมาพันธ์ทางธุรกิจ[n. exp.] (samāphan th) EN: conglomerate FR:
ตำบลในเมือง = ต.ในเมือง[n. exp.] (tambon nai ) EN: inner city FR: agglomération [f]
ถุงลม[n.] (thunglom) EN: air sacs ; pulmonary alveoli FR:
ถุงลมนิรภัย[n. exp.] (thunglom ni) EN: airbag FR: airbag [m] (anglic.)
ถุงลมโป่งพอง[n. exp.] (thunglom pō) EN: emphysema FR: emphysème [m]
อุทุมพร[n.] (uthumphøn) EN: Udumvara tree ; Ficus glomerate FR:

glom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischkonzern {m}conglomerate merger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glom
Back to top