ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give the name

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give the name*, -give the name-