ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give over to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give over to*, -give over to-

give over to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give over to (phrv.) ยอมมอบให้กับ See also: ยินยอมส่งให้กับ Syn. give up, give up to
give over to (phrv.) อุทิศ (เวลา, ชีวิต) ให้กับ See also: สละให้กับ, ทุ่มเทให้กับ Syn. give up to
give over to (phrv.) ยอมจมอยู่กับความรู้สึก (บางอย่าาง) Syn. give in to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give over to
Back to top