ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give over*, -give over-

give over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give over (phrv.) เลิก (คำไม่เป็นทางการ) See also: หยุด
give over (phrv.) ยอมให้ See also: ยอมยอมให้กับฐ, ยอมอ่อนข้อให้ Syn. give up
give over to (phrv.) ยอมมอบให้กับ See also: ยินยอมส่งให้กับ Syn. give up, give up to
give over to (phrv.) อุทิศ (เวลา, ชีวิต) ให้กับ See also: สละให้กับ, ทุ่มเทให้กับ Syn. give up to
give over to (phrv.) ยอมจมอยู่กับความรู้สึก (บางอย่าาง) Syn. give in to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't expect us to just give over our files.คุณจะมาขอให้ยกคดีให้ใครง่ายๆ ไม่ได้
Isn't it every man's dream to give over 49% of his company to a hostile conglomerate?ไม่ใช่ความฝันของผู้ชาย ทุกคนหรอกที่ยอมให้ 49%ของบริษัทของเขา ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นปฏิปักษ์กันใช่ไหมล่ะ
Give over, Preston, What you're really looking for?คุณต้องการอะไรกันแน่ บอกมาสิ
No being rational. I give over.ฉันตั้งสมาธิหายใจอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give over
Back to top