ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give out*, -give out-

give out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give out (phrv.) ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น) Syn. fling off, give forth, give off, throw off, throw out
give out (phrv.) แพร่ออกไป See also: กระจายออกไป Syn. dish out, hand out
give out (phrv.) ประกาศ See also: อ้างตัวว่าเป็น Syn. make out
give out (phrv.) สิ้นสุด See also: ยุติ, จบสิ้น Syn. be out of, run out
give out (phrv.) หยุดทำงาน Syn. bread down, conk out
give out (phrv.) ประกาศว่าแพ้และออกนอกสนาม (กีฬาคริกเก็ตและกีฬาอื่นที่ใช้ลูกบอบ) Syn. be out
give out (phrv.) ส่งงานไปทำที่อื่น See also: กระจายงานออกไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจายแสง (v.) give out light See also: emit light, radiate Syn. ฉายแสง
ฉายแสง (v.) give out light See also: emit light, radiate Syn. กระจายแสง
ปล่อยแสง (v.) give out light See also: emit light, radiate Syn. กระจายแสง, ฉายแสง
ขาอ่อน (v.) one´s legs give out Syn. เข่าอ่อน
เข่าอ่อน (v.) one´s legs give out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Give out or give in #อย่าล้มเลิก อย่ายอมแพ้
I have seen grown men give out a shriekฉันเคยเจอชายที่กรีดร้องใส่เหมือนหญิง
The heart that you're carrying is gonna give out soon.หัวใจที่คุณเปลี่ยนไปมันกำลังจะใช้ไม่ได้
Okay, baby, now you got to glare, give out the red eye.โอเค ที่รัก ทำตาดุๆ สิ จ้องแบบถลึงตาเลย
Calm down. I'm willing to give out everything.แต่ข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าจะรับได้
I'm very happy for you, Mr. Da Silva but I can't give out information on our children.ผมดีใจกับคุณมากๆ คุณดาซิลวา ...แต่ฉันไม่สามารถเปิดเผย ข้อมูลเด็กๆของพวกเรา
Let's go to King Billiard. I heard they give out free cup ramen.ไปหา คิง บิลเลียดกัน ฉันได้ยินว่าพวกมันปล่อยถ้วยเปล่าราเม็ง
I know you don't normally give out this information, but can you tell me what room the van der Woodsens are in, please?ผมรู้ว่าคุณคงไม่บอกข้อมูลลูกค้าแน่ๆ แต่ จะบอกได้มั้ยครับว่า ห้องที่ แวนเดอ วูดเซน พักห้องไหนครับ ได้โปรดเถอะ...
After his leg give out with the gout.หลังจากที่ขาหมดแรงเพราะโรคเกาท์
Sir, I ain't at liberty to give out no information about our residents.นี่คุณ ฉันไม่มีสิทธิ์เปิดเผย ข้อมูลผู้เช่านะยะ
Did you not hear me? We can't give out no information.ไม่ได้ยินที่พูดรึไง เราให้ข้อมูลไม่ได้
No. No, then I'd have to give out refunds.ไม่ ไม่ งั้นก็ต้องคืนค่าตั๋วหน่ะสิ

give out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate
芳香を放つ[ほうこうをはなつ, houkouwohanatsu] (exp,v5t) to give out (off) fragrance
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)

give out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out FR: distribuer ; partager ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
แจกจุลสาร[v. exp.] (jaēk junlas) EN: give out pamphets FR:
กระจายแสง[v. exp.] (krajāi saēn) EN: give out light FR: disperser la lumière
ออกให้[v. exp.] (øk hai) EN: give out ; distribute ; issue ; come out FR: délivrer ; libérer
ปล่อยแสง[v. exp.] (plǿi saēng) EN: give out light ; emit light ; radiate FR:
ปล่อยแสงและความร้อน[v. exp.] (plǿi saēng ) EN: give out light and heat FR:
ส่งกลิ่น[v.] (songklin) EN: emit an odour ; give out an odour FR: dégager une odeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give out
Back to top