ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give onto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give onto*, -give onto-

give onto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give onto (phrv.) ทำให้มองเห็น See also: นำไปสู่ Syn. give on, give upon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give onto
Back to top