ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give off*, -give off-

give off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give off (phrv.) ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น) Syn. fling off, give forth, give out, throw off, throw out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, it's bound to give off emf. So we'll just have to scan everything.อีเอมเอฟ น่าจะบอกได้นะ เราก็แค่สแกนมันทุกอย่างซะก็สิ้นเรื่อง
People that are angry give off a different color than people that are sad.คนที่โมโหให้สีที่แตกต่างกันมากกว่าคนที่โศกเศร้า
To give off the appearance that I'm involved, known to exist,เพื่อให้ได้ชื่อว่ามีส่วนร่วม ถูกต้องค่ะ
Which will give off a steady stream of white noise.ซึ่งจะช่วยป้องกันสัญญาณเสียงซ่าๆ
Pulsars give off gamma radiation and x-rays As they rotate,พลังงานแม่เหล็กที่ปล่อยคลื่นรังสีแกมม่า และรังสีเอ็กซ์
It's in the briefcase. It's coated with isotopes which give off a unique.. .ภายในกระเป๋าถูกเคลือบด้วย ไอโซโทป ซึ่งให้ลักษณะพิเศษ..
I can tell. You give off this aura of untapped potential.เธœเธกเธกเธตเธเธฅเธดเนˆเธ™เธซเธญเธกเธ—เธตเนˆเธกเธตเธจเธฑเธเธขเธ เธฒเธž
She's testing for energy. The right spell might give off heat. I got nothin'.เธอกำลังทดสอบพลังงาน ร่ายมนต์ที่โดนอาจจะทำให้หายร้อนได้ ฉันไม่พบอะไรเลย
It's hard to believe but Ziegevolk give off this sort of scent.มันยากที่จะเชื่อ แต่ซีเกโวล์ค ปล่อยกลิ่นพวกนั้น
We don't want to give off a bad vibe.เราไม่ต้องการทำให้บรรยากาศมันแย่ลงไป
Pulsars are rapidly-spinning neutron stars that give off regular bursts of radio waves.ที่ให้ออกระเบิดปกติของคลื่นวิทยุ
See, each of us is like a wi-fi hot spot, and our brains give off an invisible field of energy.คือ... คนเราเหมือนจุดกระจายสัญญาณ สมองเราจะปล่อยสนามพลังที่มองไม่เห็น เห็นก้อนเมฆนี่มั๊ย

give off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t,vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P)
異臭を放つ[いしゅうをはなつ, ishuuwohanatsu] (exp,v5t) to give off a stench

give off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong FR: sentir mauvais ; puer ; empester ; chlinguer (fam. - vulg.) ; schlinguer (fam. - vulg.)
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: emit ; give off FR: libérer ; émettre ; relâcher
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
เซ่นสรวง[v. exp.] (sen sūang) EN: give offerings to the spirits FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give off
Back to top