ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give a hint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give a hint*, -give a hint-

give a hint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint ; give a hint FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
แย้มพราย[v.] (yaēmphrāi) EN: give a hint (of) ; intimate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give a hint
Back to top