ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give a chance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give a chance*, -give a chance-