ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get swell-headed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get swell-headed*, -get swell-headed-

get swell-headed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีแตก (v.) get swell-headed See also: lose one´s bearing in pride

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get swell-headed
Back to top