ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get fretful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get fretful*, -get fretful-

get fretful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic FR: être énervé ; être nerveux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get fretful
Back to top