ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get free

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get free*, -get free-

get free ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get free (phrv.) หลุดพ้นจาก See also: หลุดรอดจาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. พ้น, หลุด
หลุดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. รอดพ้น, พ้น, หลุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They know you snuck into the hotel and tried to get free drinks.พวกเขารู้ว่าคุณแอบเข้าไปในโรงแรม เพื่อที่จะเอาเครื่องดื่มฟรี
You can help her maybe get free drugs from the hospitalจะได้ช่วยดูๆ.. ...ไม่ก็เอายาฟรีมาจากโรงพยาบาล
What do you think I'm tryin' to do here? Get free HBO? This stuff s hard.คุณคิดว่าผมแค่ลอบติดตั้งยูบีซีรึไง นี่งานยากนะ
Why should they get free sweets?ทำไมต้องปราศจากน้ำตาลครับ
You get free sex and now free food!นายได้เซ็กซ์ฟรี แล้วตอนนี้ข้าวฟรีอีก! มากไปแล้ว
I do get free long distance.ฉันได้ค่าโทรทางไกลฟรี
Tracy Strauss, get free access to our savings program.เทรซี่ สเตราซ์ สามารถถอดเงินได้จากบัญชีของเรา
He's just expressing his admiration that you don't even have to put out to get free stuff.เค้าแค่อยากจะบอกความรู้สึกของเค้าว่า เธอนี่ดีจริงๆ ขนาดไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ของฟรีๆ
I've been hoping, somehow, he'd find a way to get free and... when we go under, I guess he will be.ยังไง ฉันก็ยังคงตั้งความหวัง ว่าเขาจะได้พบวิถีทางที่จะหลุดพ้น และ.. เมือเราหมดตัว ฉันว่า เราคงได้เป็นอิสระ
I'm trying to get free premium channels.ฉันจะยั่วเอาช่องพรีเมี่ยมซะหน่อย
And how will I get free of these bonds?แล้วข้าจะแก้มัดนี่ได้ยังไง
He helped her get free so she and I could start a life here.เขาช่วยให้แม่เป็นอิสระ แม่กับหนูเลยสามารถเริ่มชีวิตใหม่ที่นี่ได้

get free ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放れる[はなれる, hanareru] (v1,vi) to leave; to get free; to cut oneself off; (P)

get free ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลุดพ้น[v.] (lutphon) EN: get free from ; become free FR: être libre de ; être libéré de ; s'émanciper ; réchapper ; s'en tirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get free
Back to top