ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get away with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get away with*, -get away with-

get away with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get away with (phrv.) ออกไปกับ See also: ปลีกตัวไปกับ Syn. go away
get away with (phrv.) ขโมย See also: ไปได้ Syn. make off with
get away with (phrv.) มีความคิด (ความเชื่อ) Syn. go away with, run away with
get away with (phrv.) ทำสำเร็จ (ในการหลอกลวง) Syn. get by, get by with
get away with (phrv.) ไม่ได้รับการลงโทษ Syn. get by with
get away with (phrv.) ลดโทษเป็น See also: เหลือโทษเป็น Syn. get off with, let off
get away with (phrv.) ไม่ได้รับการลงโทษ
get away with (phrv.) ไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก Syn. come on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like they should have stopped Hitler in Munich, not letting him get away with it.เช่นเดียวกับพวกเขาควรจะได้หยุดฮิตเลอร์ในมิวนิคไม่ปล่อยให้เขาได้รับไปกับมัน
You'll never get away with this, any of you.คุณจะมีทางหนีรอดจากเรื่องนี้ไปได้หรอก
So why shouldn't we get away with it?ทำไมเราถึงไม่เอาตัวรอดไปด้วยกันล่ะ
Are you gonna let this fucking punk get away with that?นายจะปล่อยเด็กพังค์นี่รอดไปเฉยๆเหรอ
To see if I could get away with it.อยากจะรู้ว่าฉันจะพ้นจากมันไปได้ไหม
I wasn't gonna let her get away with it this time, making me feel bad about Rich, the love of my life who treated me like I was perfect.ฉันจะไม่ยอมปล่อยแม่เอาไว้อีกแล้วครั้งนี้ ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีกับริช คนรักของชีวิตฉัน คนที่ทำกับฉันเหมือนกับว่าฉันเพอร์เฟ็ค
We could get away with Albert as an uncle if we had a woman as a mother.ที่เราจะได้รับไปกับอัลเบิร์เป็นลุงถ้าเรามีผู้หญิงเป็นแม่
They let you get away with that?- ใช่ซิ แล้วเขาก็ยอมให้คุณอยู่
#And they can get away with this...# #it's impossible to provide a 100% safety.ถ้าเขาเต็มใจรับโทษ เพราะรัฐไม่มีทางป้องกัน... เหตุร้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้น่ะครับ
You can't let those niggers get away with that shit.นายจะปล่อยให้พวกนิโกรจากไปแบบนั้นไม่ได้
Lester, you will not get away with this.เลสเตอร์ ฉันไม่ปล่อยคุณไว้อย่างนี้แน่
Eikichi you're OK with her? You let her get away with thatเอคิจิ นายตกลงกับเธอ นายยอมให้เธอทำอย่างนั้น

get away with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罷り通る[まかりとおる, makaritooru] (v5r,vi) to go by; to let pass; to get away with; to let slide; to overlook

get away with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอยนวล[v.] (løinūan) EN: be at large ; go unpunished ; get away with FR: jouir de l'impunité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get away with
Back to top