ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get an indication of a situation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get an indication of a situation*, -get an indication of a situation-