ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get ahead of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get ahead of*, -get ahead of-

get ahead of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get ahead of (phrv.) ก้าวหน้ากว่า Syn. keep ahead of
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้ำหน้า (v.) get ahead of See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass Ops. ล้าหลัง
ล้ำหน้า (v.) get ahead of See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass Ops. ล้าหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, no, no. Let's not get ahead of ourselves here.ไม่ ไม่ ไม่ อย่าเพิ่งตีซี้เร็วขนาดนั้น
All I was trying to do is get ahead of the game.ผมก็พยายามที่จะทำอะไรซักอย่าง ให้เราก้าวหน้าขึ้น
I warned you. I told you not to get ahead of yourself, stupid coward!พวกนายไม่ใช่เพื่อนฉัน แต่เป็นกลุ่มผู้ปกป้องจันดีไปแล้วเหรอไง?
It's not gonna be easy to get ahead of him.มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะจับตัวเขา
Emily, don't get ahead of my dramatic telling.เอมิลี่ อย่าล้ำหน้า เรื่องเล่าของผม
So let's get ahead of it and call the meeting before the teacher calls us.ดังนั้นมาก้าวหน้ากันเถอะ... ..และโทรไปขอพบก่อนที่ ครูจะขอพบเรา
I really thought we could get ahead of it.ฉันคิดจริงๆฉันจะก้าวไปข้างหน้า
You can't get ahead of it.คุณก้าวไปข้างหน้าไม่ได้หรอก
We need to get ahead of this guy.เราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้
We need to get ahead of her.เราต้องพยายาม นำหน้าเธอก้าวหนึ่งก่อน
Do not get ahead of yourself, do you hear me?อย่าพึ่งข้ามขั้น ได้ยินรึเปล่า
We need to get ahead of the media.เราต้องนำหน้าพวกสื่อให้ได้

get ahead of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
追い越す(P);追越す;追いこす[おいこす, oikosu] (v5s,vt) (1) (See 追い抜く・おいぬく・1) to pass (e.g. car); to overtake; (2) (See 追い抜く・おいぬく・2) to surpass; to outstrip; to get ahead of; to outdistance; (P)

get ahead of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass FR:
แซง[v.] (saēng) EN: overtake ; get ahead of ; surpass FR: dépasser ; doubler ; surpasser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get ahead of
Back to top