ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

general education

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *general education*, -general education-

general education ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
general educationn. สามัญศึกษา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General educationการศึกษาทั่วไป [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมสามัญศึกษา (n.) Department of General Education See also: Elementary and Adult Education Department
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For general educational purposes, or has she acquired a bar stool dipped in cholera?เธอควรจะได้เรียนในการศึกษาทั่วไป ที่นั่งในบาร์ติดเชื้อโรค?

general education ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通识课程[tōng shí kè chéng, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, 通识课程 / 通識課程] general course; general education course; core course; general curriculum; general education curriculum; core curriculum
普通教育[pǔ tōng jiào yù, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 普通教育] general education
通识教育[tōng shí jiào yù, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 通识教育 / 通識教育] general education

general education ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般教育[いっぱんきょういく, ippankyouiku] (n,adj-no) general education
一般教養[いっぱんきょうよう, ippankyouyou] (n,adj-no) general education
教養学部[きょうようがくぶ, kyouyougakubu] (n) college of general education
教養課程[きょうようかてい, kyouyoukatei] (n) general education course
普通教育[ふつうきょういく, futsuukyouiku] (n) general education
普通科[ふつうか, futsuuka] (n) (1) (abbr) (See 普通科部隊) infantry; (2) (See 普通課程) general education curriculum
普通課程[ふつうかてい, futsuukatei] (n) general education curriculum
教養部[きょうようぶ, kyouyoubu] (n) college of liberal arts (general education); liberal arts school

general education ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การศึกษาทั่วไป[n. exp.] (kān seuksā ) EN: general education FR:
กรมสามัญศึกษา[org.] (Krom Sāmans) EN: Department of General Education FR:
สามัญศึกษา[n.] (sāmanseuksā) EN: elementary education ; general education ; grade school education FR:

general education ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeinbildung {f}general education

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า general education
Back to top