ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaze round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaze round*, -gaze round-

gaze round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaze round (phrv.) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ) Syn. gaze around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaze round
Back to top