ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaze around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaze around*, -gaze around-

gaze around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaze around (phrv.) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ) Syn. gaze round

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaze around
Back to top