ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gambling establishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gambling establishment*, -gambling establishment-

gambling establishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gambling establishment (n.) บ่อนการพนัน See also: บ่อนคาสิโน Syn. betting house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gambling establishment
Back to top