ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gain by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gain by*, -gain by-

gain by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gain by (phrv.) ได้ประโยชน์จาก See also: ได้เปรียบจาก Syn. lose by
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What the fuck do you gain by turning yourself in?คุณทำอะไรกับเรื่องนี้ โดยหันหน้าหนี
I have nothing to gain by lying to you, claire.ขอบคุณที่มาหาดึกแบบนี้
You were chosen by those who stand to gain by this incident.เธอถูกเลือกโดยกลุ่มคน ที่จะได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้
And they'd have a lot to gain by clearing out Lumpy.และพวกเขาได้ผลประโยชน์ ถ้าลัมพีขายที่ดิน
What does your wife gain by denying you exist?โดยการปฏิเสธการมีอยู่ของคุณ!
I don't know what you think you're gonna gain by your actions, but I do know this-- you swore an oath to defend this country and behave with moral rectitude.ฉันไม่รู้ว่าแกต้องการอะไร จากการกระทำแบบนี้ แต่สิ่งที่ฉันรู้คือ แกสาบานว่า แกจะปกป้องประเทศนี้
What does a loser like you have to gain by seeing all the kids that he hated so much?คนขี้แพ้อย่างนาย จะได้อะไรจากการเห็นคน ที่เขาเกลียดนักหนา
What does she stand to gain by forcing my resignation?ผมจะทำอย่างนั้นเพื่อจะทำให้ตัวผมเองเสียหายนะเหรอ?
What do you hope to gain by harassing my friends?คุณจะได้อะไรจากการรังควานเพื่อนฉัน ?
What'd you hope to gain by sending this?คุณได้อะไรจากการส่งไอ้นี่
May I ask what you hope to gain by this?ขอถามได้มั้ยว่า เธอหวังว่า จะได้อะไรจากวิดีโอนี่
Tendyne had millions to gain by this sale,Tendyne ได้เงินเป็นล้าน ในการซื้อขาย ครั้งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gain by
Back to top