ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

front man

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *front man*, -front man-

front man ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
front man (n.) ผู้ถูกควบคุมได้ง่าย See also: ผู้ถูกหลอกง่าย Syn. dummy, dupe, tool
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าหน้าเจ้าตา (n.) front man See also: agent, spokesman Syn. เจ้าหน้า, เจ้ากี้เจ้าการ

front man ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P)

front man ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman FR: porte-parole [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า front man
Back to top