ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

front line

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *front line*, -front line-

front line ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
front line (n.) แนวหน้า (ทางทหาร) See also: แนวรบด้านหน้า
front line (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับแนวหน้าของสนามรบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัพหน้า (n.) the front line Syn. ผู้นำ, ผู้สั่งการ Ops. ทัพหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, Scotland is the front line in the war these days.สก็อตแลนด์เป็นแนวหน้า ในสงครามตอนนี้
Now, make no mistake we are on the front line here.ต่อไปนี้ ต้องไม่มีการผิดพลาด ...เราอยู่เป็นแถวหน้าที่นี่
We are on the front line of a war here, old boy.เราอยู่ที่หน้าด่าของสงคราม แอนดรูว์
I'm also on the front line of the fight against global warming.ผมยังได้อยู่แถวหน้า กับการรณรงค์ภาวะโลกร้อน
Listen, the Buy More is CIA, and as the manager, I am the front line of the Buy More.ฟังนะ, Buy More ก็คือ CIA ในฐานะที่เป็นผู้จัดการ ชั้นเป็นผู้รับผิดชอบดู บายมอร์
And those who fought at the front line will rule.การรบในแนวหน้าจะชี้ผล
The front line is where soldiers should be.แนวหน้า คือที่ที่ทหารต้องอยู่
Agenor's men will hold the front line from the trenches.พลของแอกเกนนอร์อยู่แถวหน้า ตั้งรับจากคูดิน
♪ And I'm standing on the front line# และฉันกำลังยืนอยู่แถวหน้า #
It's the rebels. We're crossing the front line.นั่นมันพวกฆาตกร เราใกล้จะพ้นเขตแดนแล้ว
They're only 30 miles from our front lines.ที่นั่นอยู่ห่างจากแนวหน้าเราแค่ 30 ไมล์เองนี่ครับ
We're going to push right through our front lines into the Japs' backyard and rescue 500 American prisoners of war.เราจะทำการรุกขยายแนวหน้าของเรา เข้าไปยังพื่นที่ของพวกยุ่น.. และทำการช่วยเหลือเชลยศึก.. ชาวอเมริกัน 500 คน

front line ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 前线 / 前線] front line; military front; workface; cutting edge
前锋[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ, 前锋 / 前鋒] vanguard; front line; tackle (football move)

front line ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers
先手[せんて, sente] (n) front lines; vanguard
前線[ぜんせん, zensen] (n) front line; (weather) front; (P)
督戦隊[とくせんたい, tokusentai] (n) command group (behind the front lines)

front line ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนวหน้า[n.] (naēonā) EN: front line ; front ; vanguard FR: ligne de front [f]
ระดับแนวหน้า[n. exp.] (radap naēon) EN: leading level ; front line ; vanguard FR: avant-garde [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า front line
Back to top