ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

from then on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *from then on*, -from then on-

from then on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在此后[zài cǐ hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄏㄡˋ, 在此后 / 在此後] after this; from then on
嗣后[sì hòu, ㄙˋ ㄏㄡˋ, 嗣后 / 嗣後] from then on; after; afterwards; thereafter

from then on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำเดิมแต่[prep.] (jamdoēm tāe) EN: ever since ; from then on FR:
แต่นั้นมา[X] (tāe nan mā) EN: ever since ; from that time on ; from then on FR: depuis lors ; dès lors
ตั้งแต่นั้นมา[conj.] (tangtaē nan) EN: from that time on ; from then on ; since then FR: depuis lors ; dès lors
ต่อจากนั้นมา[X] (tøjāknan mā) EN: from then on ; thereafter FR:
ต่อจากนี้ไป[conj.] (tø jāknī pa) EN: from now on ; from then on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า from then on
Back to top