ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frighten to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frighten to*, -frighten to-

frighten to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frighten to (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. scare out of, terrify out of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frighten to
Back to top