ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frighten into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frighten into*, -frighten into-

frighten into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frighten into (phrv.) ทำให้หวาดระแวงในเรื่อง Syn. intimidate into, scare into, terrify into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frighten into
Back to top