ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fret design consisting of intersecting bars

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fret design consisting of intersecting bars*, -fret design consisting of intersecting bars-