ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freight boat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freight boat*, -freight boat-

freight boat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freight boat (n.) เรือบรรทุก See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา Syn. canal boat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freight boat
Back to top