ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

form from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *form from*, -form from-

form from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
form from (phrv.) มาจาก See also: ทำด้วย Syn. fashion from, make from, make of, make out of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Subscription renewal form from Rolling Stone addressed to Anton Briggs.ฟอร์มต่อสมาชิกโรลลิ่งสโตน จ่าหน้าถึง แอนทอน บริกส์
To distill so specific a form from all that chaos is like turning air into gold.จากการประสาน องค์ประกอบเฉพาะ... ...จากรูปแบบอันยุ่งเหยิงนี้... ...เหมือนที่อากาศจะเปลี่ยนเป็นทอง
It's an inter-dimensional multi-form from outer-space - they're all terrified of woodมันเป็นระหว่างมิติหลายรูปร่างจากนอกอวกาศ พวกนี้กลัวไม้ทั้งนั้น
I'll help you transform from her-mie to her man.ฉันจะเปลี่ยนเธอจาก นายตุ๊ด เป็น นายแมน

form from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散曲[sǎn qǔ, ㄙㄢˇ ㄑㄩˇ, 散曲] verse or song form from Yuan, Ming and Qing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า form from
Back to top