ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

force down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *force down*, -force down-

force down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
force down (phrv.) ผลักหรือดันลงไปอย่างแรง Syn. push down, ram down, stuff down, thrust down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You made us a force down here.แกทำให้เราเรืองอำนาจ

force down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
極め倒し[きめたおし, kimetaoshi] (n) arm-barring force down (sumo)
鯖折り;鯖折[さばおり, sabaori] (n) forward force down (sumo)
押し下げる[おしさげる, oshisageru] (v1,vt) to push or press or force down; to depress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า force down
Back to top